Text interlinear

Raining and Digging a Ditch

Kovol

guluβɔt ʔwaniŋ tɛŋginom toβɔt, ɛniŋoβo tol lumut, tol luma siβ loβɔt, siβ agaβi loβɔt, agaβi laβa nomol ogum toβɔt, taβa nomol momot wondoŋ, nomol momot wanda siβ pata ɛt, pata ɛβ ʔwaniŋ om lotɔt, ʔwaniŋ paŋaβ (a)lata aβ oŋ biri olɔt

Free translation

6 days ago at noon it became overcast. It was overcast and rained. It was a heavy rain. During the big rain the water (in the ditch) rose 'wara tait'. It rose and you dug a ditch. While you were digging the ditch it stopped raining. It stopped raining and the sun shone. The sun broke through (the clouds) shining and it was good weather.

Interlinear

  1. guluβɔt
  2. 6_days_ago
  1. ʔwaniŋ
  2. sun
  1. tɛŋginom
  2. het_belo
  1. toβɔt,
  2. 3s-rp-kam,
  1. ɛniŋoβo
  2. sno
  1. tol
  2. haus
  1. lumut,
  2. 3s-rp-pasim,
  1. tol
  2. haus
  1. luma
  2. 3s-rp-pasim
  1. siβ
  2. rain
  1. loβɔt,
  2. 3s-rp-kam_daun,
  1. siβ
  2. rain
  1. agaβi
  2. bikpela
  1. loβɔt,
  2. 3s-rp-kam_daun,
  1. agaβi
  2. bikpela
  1. laβa
  2. 3s-rp-kam_daun
  1. nomol
  2. wara
  1. ogum
  2. tait
  1. toβɔt,
  2. 3s-rp-kam,
  1. taβa
  2. 3s-rp-kam
  1. nomol
  2. wara
  1. momot
  2. baret
  1. wondoŋ,
  2. 2s-rp-dig,
  1. nomol
  2. wara
  1. momot
  2. baret
  1. wanda
  2. dig
  1. siβ
  2. rain
  1. pata
  2. pinis
  1. ɛt,
  2. pinis,
  1. pata
  2. pinis
  1. ɛβ
  2. pinis
  1. ʔwaniŋ
  2. sun
  1. om
  2. em
  1. lotɔt,
  2. 3s-rp-lait,
  1. ʔwaniŋ
  2. sun
  1. paŋaβ
  2. brukim
  1. (a)lata
  2. lait
  1. ples
  1. taim
  1. biri
  2. gutpela
  1. olɔt
  2. 3s-rp-is

Hiding the sago with leaves

Kovol

simɔp tagul nɔm mɔʔis ʔeasi inaŋ, ɛlɛβ is agabi mu ʔan ɔŋ ɛb sisug jetɛmind

Free translation

The sago Limbung is going to be ashamed if people see it, so in order to have a lot of food and so that people don't try to look at it, they covered it with a leafy blind.

Interlinear

  1. simɔp
  2. Sago
  1. tagul
  2. limbung
  1. nɔm
  2. that
  1. mɔʔis
  2. men
  1. ʔeasi
  2. 3p-f-see
  1. inaŋ,
  2. 3p-f-shame,
  1. ɛlɛβ
  2. sh-come_down
  1. is
  2. meat
  1. agabi
  2. big
  1. mu
  2. no
  1. ʔan
  2. 2p-f-see
  1. ɔŋ
  2. it
  1. ɛb
  2. sh-see
  1. sisug
  2. leafy_blind
  1. jetɛmind
  2. 3p-rp-build

Vanilla marriage

Kovol

Tubugɔl umaŋ maŋabigisi laβa, tubugɔl maŋabigisi iluwa, asam bobɛgɛsi. Ogwoβ om lɛβ, pɛ jogoma ombo jɔgwa, igwabegɔm nusɔŋ duguβ, ɔm nɛsi lɛβ igwabɛgɛ.

Free translation

Take the flower pedal down and then take the flowerflap (that holds the polen) up and hold it there. Let the polen go down inside the hole and tighten it to its place while pushing gentle on it. Then let the flap come down again.

Interlinear

  1. Tubugɔl
  2. Flower
  1. umaŋ
  2. nothing
  1. maŋabigisi
  2. ?-remove
  1. laβa,
  2. ?-come_down,
  1. tubugɔl
  2. flower
  1. maŋabigisi
  2. ?-remove
  1. iluwa,
  2. ?-come_up,
  1. asam
  2. up
  1. bobɛgɛsi.
  2. ?-holding.
  1. Ogwoβ
  2. Yellow
  1. om
  2. this
  1. lɛβ,
  2. sh-come_down,
  1. hole
  1. jogoma
  2. inside
  1. ombo
  2. this
  1. jɔgwa,
  2. /-go,
  1. igwabegɔm
  2. 1p-p-cover
  1. nusɔŋ
  2. lock
  1. duguβ,
  2. sh-strenghten,
  1. ɔm
  2. this
  1. nɛsi
  2. ?-work
  1. lɛβ
  2. sh-come_down
  1. igwabɛgɛ.
  2. 3p-p-cover.

Getting directions from Soso to Mosiligam

Kovol

Eŋ nɔm jaβ Soso twɔl ɛnɛ go-trɛβ, twɔraβ nɔmbɔ jaβ ogumam urum gɔ-trɔβ, moʔis-puβul gɔ-trɔβ, oŋgoŋ ɔmbɔ iliβ, jɔl gɔ janiŋ dɛtɛt, twɔlaβ ig twɔlaβ Nambi twɔl jol go igu, eŋ twɔlaβ jɔl go igu. Nɔm is.

Free translation

I leave Sosos house and then leave the flat place Ogumam, then leave the graveyard, go up the mountain, you will have to go to the side and there on one side is Nambis house and my house is on the other side. Thats it.

Interlinear

  1. I
  1. nɔm
  2. that
  1. jaβ
  2. sh-go-down
  1. Soso
  2. name
  1. twɔl
  2. house
  1. ɛnɛ
  2. base
  1. go-trɛβ,
  2. sh-leave,
  1. twɔraβ
  2. house
  1. nɔmbɔ
  2. that
  1. jaβ
  2. sh-gɒ-down
  1. ogumam
  2. placename
  1. urum
  2. flat-place
  1. gɔ-trɔβ,
  2. sh-leave,
  1. moʔis-puβul
  2. graveyard
  1. gɔ-trɔβ,
  2. sh-leave,
  1. oŋgoŋ
  2. mountain
  1. ɔmbɔ
  2. this
  1. iliβ,
  2. sh-go-back-up,
  1. jɔl
  2. side
  1. to
  1. janiŋ
  2. 2s-f-go-down
  1. dɛtɛt,
  2. like-that,
  1. twɔlaβ
  2. house
  1. ig
  2. our
  1. twɔlaβ
  2. house
  1. Nambi
  2. name
  1. twɔl
  2. house
  1. jol
  2. side
  1. go
  2. to
  1. igu,
  2. 3s-p-be,
  1. I
  1. twɔlaβ
  2. house
  1. jɔl
  2. side
  1. go
  2. to
  1. igu.
  2. 3s-p-be.
  1. Nɔm
  2. Thats
  1. is.
  2. meat.

Direction to Amons house

Kovol

Nɔŋ ɔmbɔ liβ eŋ twɔlaβ ege-eiŋ, liβ ei, nɔŋ ɔmbɔ tɛβ wog ɔmbɔ tɛβ, pɔrɔŋg ɔmbɔ liβ, eŋ twɔraβ ege-eniŋ

Free translation

you want to see my house then you have to come up. you have to come down to the side of the mountain and then follwo the kiel up and you will see my house.

Interlinear

  1. Nɔŋ
  2. you
  1. ɔmbɔ
  2. that-way
  1. liβ
  2. sh-go-up
  1. i
  1. twɔlaβ
  2. house
  1. ege-eiŋ,
  2. 2s-f-see,
  1. liβ
  2. sh-go-up
  1. ei,
  2. 2s-f-see-imp,
  1. nɔŋ
  2. you
  1. ɔmbɔ
  2. that-way
  1. tɛβ
  2. sh-come-down
  1. wog
  2. side-of-mountain
  1. ɔmbɔ
  2. that-way
  1. tɛβ,
  2. sh-come-down,
  1. pɔrɔŋg
  2. kiel
  1. ɔmbɔ
  2. that-way
  1. liβ,
  2. sh-come-up,
  1. my
  1. twɔraβ
  2. house
  1. ege-eniŋ
  2. 2s-f-see

Direction to Amons house 2

Kovol

Nɔŋ Samuel tworaβ ɛnɛ ɔgɔ linim, nɔŋ twɔlaβ gɔ-tɛrɛ, ɔm twɔl togum bo ɔsoβ, nɔm iliβ

Free translation

If you are the the base of your house, leave your house, when you stand at the short side of your house, go up.

Interlinear

  1. Nɔŋ
  2. you
  1. Samuel
  2. name
  1. tworaβ
  2. house
  1. ɛnɛ
  2. base
  1. ɔgɔ
  2. to
  1. linim,
  2. 1s-f-go-up,
  1. nɔŋ
  2. you
  1. twɔlaβ
  2. house
  1. gɔ-tɛrɛ,
  2. 2s-f-leave-imp,
  1. ɔm
  2. this
  1. twɔl
  2. house
  1. togum
  2. shortside
  1. bo
  2. ?
  1. ɔsoβ,
  2. sh-stand,
  1. nɔm
  2. that
  1. iliβ
  2. sh-come-up

Ear piering

Kovol

Aβandum tamalumuge abagum mut ogo pigwasi. Nonot ala ɔbɔb aβandum pɛlɛg ɔm bagarasi. Nɔnɔt lɛb ɛs ɛngɛlɛ iluwa gɔ-trɔb. Muli pugum gɔ tomalub igugunt. Tomalumasi gita ɔŋɔl (um) gɔ-trasi gita. Iba-ibabigitasi gambi isig ala waigɔm wi ɛra. Palib gɔ-trɔb nim-mondu igɔ aβandum ling igɔ, mɛmɛndɛrɔ-utɛ ɔbɔb mogogwasi. Jagamb igu.

Free translation

To pierce the ear, the hand is being put into the fire. When it is hot, the ear lobe is being held. Once it is hot, the blood flow stops. A lemon thorn is being pierced and left inside. Pierced it is being left in there. Turning and turning it is first being left insde for a while until the sore is finished. Then it is being taking outand a little stick put into the ear, something like a ring or so is being put in. That one stays inside.

Interlinear

Literal text is too short

  1. Aβandum
  2. Ear
  1. tamalumuge
  2. 3s-p-pierce
  1. abagum
  2. hand
  1. mut
  2. fire
  1. ogo
  2. in
  1. pigwasi.
  2. 3p-rp-put.
  1. Nonot
  2. Hot
  1. ala
  2. ready
  1. ɔbɔb
  2. sh-take
  1. aβandum
  2. ear
  1. pɛlɛg
  2. lobe
  1. ɔm
  2. that
  1. bagarasi.
  2. 3p-rp-hold.
  1. Nɔnɔt
  2. Hot
  1. lɛb
  2. sh-come
  1. ɛs
  2. blood
  1. ɛngɛlɛ
  2. dry
  1. iluwa
  2. 3s-rp-go-up
  1. gɔ-trɔb.
  2. to-leave.
  1. Muli
  2. Lemon
  1. pugum
  2. needle
  1. in
  1. tomalub
  2. sh-pierce
  1. igugunt.
  2. 3p-p-be.
  1. Tomalumasi
  2. 3p-rp-pierce
  1. gita
  2. 3s-rp-be
  1. ɔŋɔl
  2. it's
  1. (um)
  2. (not)
  1. gɔ-trasi
  2. 3p-rp-leave
  1. gita.
  2. 2s-rp-be.
  1. Iba-ibabigitasi
  2. 3p-rp-turn
  1. gambi
  2. stays-until
  1. isig
  2. becomes-old
  1. ala
  2. sore
  1. waigɔm
  2. 3s-f-finish.
  1. wi
  2. Sh-pull-out
  1. ɛra.
  2. sh-leave
  1. Palib
  2. little-woodpiece
  1. gɔ-trɔb
  2. to
  1. nim-mondu
  2. ear
  1. igɔ
  2. ring
  1. aβandum
  2. to,
  1. ling
  2. like/similar
  1. igɔ,
  2. sh-take
  1. mɛmɛndɛrɔ-utɛ
  2. 3p-rp-swim-inside.
  1. ɔbɔb
  2. sh-go
  1. mogogwasi.
  2. 3s-p-be/stay.
  1. Jagamb
  1. igu.

directions to Angundes house

Kovol

Noŋ sandilaβ go-trɔβ, janiŋ, jɔl ɔmbɔ tɛβ, nɔmɔl mɔgɔl go-trɔβ, tɛβ twolaβ ogo yu

Free translation

leave the housewin, go down the side and leave the water barret behind, go down to the house.

Interlinear

  1. Noŋ
  2. you
  1. sandilaβ
  2. open-house
  1. go-trɔβ,
  2. sh-leave,
  1. janiŋ,
  2. 2s-f-go-down,
  1. jɔl
  2. side
  1. ɔmbɔ
  2. that-way
  1. tɛβ,
  2. sh-come,
  1. nɔmɔl
  2. water
  1. mɔgɔl
  2. barret
  1. go-trɔβ,
  2. sh-leave,
  1. tɛβ
  2. sh-come
  1. twolaβ
  2. house
  1. ogo
  2. to
  1. yu
  2. 2s-f-imp-go-down

directions to Singengules house

Kovol

Sandilaβ ogo agamβ tɛβ, hab peg ogo tɛbi balus hab ogo-tɛβ, eb ewigendɔ jaβ lɛbi, lobogom, lɛbi urum ɔmbɔ lɛb. alɛg wɔg ɔndugub lɛb, aleg wɔg om tɛbɛgom. Jaβ twɔlab go tɛbɛgɔm.

Free translation

Starting at the open house go down to the open plane-place, go down the little mountain, go down the road towards the valley, when you arrive at the side road, come the other sideroad, Go down to the house.

Interlinear

Literal text is too short

  1. Sandilaβ
  2. open-house
  1. ogo
  2. at
  1. agamβ
  2. sh-be
  1. tɛβ,
  2. sh-come,
  1. hab
  2. place
  1. peg
  2. clear
  1. ogo
  2. to
  1. tɛbi
  2. 2s-come-down,
  1. balus
  2. plane
  1. hab
  2. place
  1. ogo-tɛβ,
  2. sh-come-down,
  1. eb
  2. mountain
  1. ewigendɔ
  2. little
  1. jaβ
  2. sh-go-down
  1. lɛbi,
  2. 2s-come-down,
  1. lobogom,
  2. 1s-p-come-down,
  1. lɛbi
  2. 2s-come-down
  1. urum
  2. valley
  1. ɔmbɔ
  2. that-way
  1. lɛb.
  2. sh-come-down.
  1. alɛg
  2. sh-come-down,
  1. wɔg
  2. road
  1. ɔndugub
  2. sideways
  1. lɛb,
  2. 1s-p-come-down.
  1. aleg
  2. sh-go-down
  1. wɔg
  2. house
  1. om
  2. to
  1. tɛbɛgom.
  2. 1s-p-come-down.
  1. Jaβ
  1. twɔlab
  1. go
  1. tɛbɛgɔm.